Φωτογραφικό Λεύκωμα από την παράσταση «ΧΟΗΦΟΡΕΣ» Αισχύλου - ΟΜΑΔΑ VASISTAS